Naar groep 1

Naar groep 1

Bij veel basisscholen moet je je kind al opgeven als hij drie is. Waar let je op bij het kiezen van een school? Welke schooltypen zijn er?

Bijzonder onderwijs

Onder bijzonder onderwijs vallen schooltypen als:

  • Montessori
  • Jenaplan
  • Dalton
  • Freinet
  • Vrijescholen

Montessori methode

De Montessori-methode is gebaseerd op de antropologische, psychologische en filosofische onderzoekingen van Maria Montessori. Haar methode is gebaseerd op de spontante belangstelling van kinderen om dingen te leren. Die belangstelling verschilt per kind.

In een bepaalde fase leert een kind bijvoorbeeld gemakkelijker rekenen en een volgende fase gemakkelijker schrijven. In een Montessori-klas zitten kinderen uit twee of drie leeftijdsgroepen door elkaar. Ieder kind is met iets anders bezig. Kinderen kiezen zelf wat ze gaan doen, maar de leerkracht begeleidt ze wel. Sociale vaardigheden, samenwerken en zelfstandigheid zijn belangrijk.

Lees meer over Montessori-onderwijs.

Jenaplanschool

Het onderwijs op een Jenaplanschool is gericht op de opvoeding van kinderen. Het omvat meer dan alleen het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De school gaat er vanuit dat elk kind verschillend is. En omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren.

Om die reden worden kinderen in zogenaamde stamgroepen geplaatst. Deze stamgroepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dit ook in een gezin het geval is. Elke stamgroep heeft een groepsruimte. Dit is een huiselijke omgeving die samen met de kinderen beheerd wordt. De kinderen leren zo verantwoordelijk te zijn voor ‘hun’ ruimte.

Lees meer over Jenaplan-onderwijs.

Dalton

Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind.

De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het verantwoording af aan de docent. Op een Daltonschool wordt veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar het gebeurt ook dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken.

Lees meer over Daltononderwijs.

Freinet

Freinet-onderwijs vindt niet plaats aan de hand van vaste methodes. De ervaringen en belevingen van de kinderen staan centraal. De leraar en de groep zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden. Volgens de principes van Freinet is leren niet opnemen wat anderen bedacht hebben; je leert pas echt als je al handelend experimenteel kunt zoeken en ontdekken en daarover met anderen kunt communiceren.

Vrijeschool

De Vrijeschool werkt met drie groepen: 4- tot 6-jarigen (kleuterfase), 7 tot 14-jarigen (schoolrijpheid) en 14- tot 18-jarigen (tussen puberteit en volwassenheid). De hele basisschoolperiode hebben de kinderen dezelfde leerkracht, die de lesstof verpakt in beelden, liederen en verhalen.

Door alle jaren heen wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling van het denken, het gevoelsleven en het wilsleven. Opvoeding en onderwijs moeten zo de basis leggen voor innerlijke vrijheid, verantwoordelijkheid en moraliteit. Het woordje ‘vrij’ in de naam vrijeschool slaat niet op het vrijlaten van het kind. Er wordt mee bedoeld de pedagogische visie in vrijheid kunnen realiseren. De ontplooiing van de sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens van een kind is even belangrijk als de ontwikkeling van zijn intellectuele vermogen.

Lees meer over Vrijescholen.

Hoe maak je de keuze?

Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk dat de school je aanspreekt en past bij je denkwijze, manier van opvoeden of geloofsovertuiging. Kijk ook goed of het schooltype van jouw keuze wel past bij je kind.

Basisscholen houden elk jaar Open Dagen. Via een gesprek met de directeur of een leerkracht kom je erachter hoe zij over onderwijs en kinderen denken. Je kunt ook buiten de Open Dagen eens een kijkje nemen. Zie hoe de sfeer is en wat voor soort leerlingen er op de school zitten. Het is ook raadzaam om andere ouders te vragen naar hun ervaringen. Ook de grootte van de klassen en de extra zorg voor achterblijvers en voorlopers kunnen meespelen in je keuze. Dat geldt uiteraard ook voor bereikbaarheid en schooltijden.