Wanneer is je kind leerplichtig?

Wanneer is je kind leerplichtig?

De leerplichtwet geeft elke jongere in Nederland het recht op onderwijs en een goede toekomst. Met goed onderwijs staat je kind later nu eenmaal sterker in de maatschappij. Vanaf de dag dat je kleuter vier jaar is geworden, kan hij naar de basisschool. Je kind is dan nog niet leerplichtig. Dat is hij pas vanaf de eerste maand nadat hij vijf jaar is geworden.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Zolang je kleuter nog geen zes jaar is, kun je voor maximaal vijf uur per week vrijstelling van verplicht onderwijs aanvragen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente waar je woont. De leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin je kind zestien jaar is geworden. Jongeren tussen de zestien en achtien jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Natuurlijk wil dit niet zeggen dat hij daarna geen opleiding meer kan volgen.

De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont, dus ook voor kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Voor Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen geldt de leerplichtwet niet.

Wat houdt de leerplicht in?

Als ouder ben je verantwoordelijk voor de naleving van de leerplichtwet. Dit houdt in dat je verplicht bent om je kleuter aan te melden op een basisschool. Vanaf drie jaar en tien maanden mag je kind al maximaal vijf keer naar school. Deze kennismakingsbezoeken zijn bedoeld om je kleuter te laten wennen aan school. Naast de plicht tot inschrijving heb je als ouder ook nog de plicht om ervoor te zorgen dat je kind ook daadwerkelijk naar school gaat. Wij geven je tips om een basisschool te kiezen die past bij jouw kind.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtwet bepaalt dat de gemeenten toezicht houden op de leerplicht. Daarom heeft iedere gemeente een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de leerplichtwet naleven. Deze ambtenaar neemt meldingen van (dreigend) schoolverzuim in behandeling en levert een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim.

Verzuim en verlof

Leerplichtige kinderen mogen in principe alleen verzuimen in geval van ziekte. Als ouder ben je verplicht de school tijdig in te lichten over de ziekte en afwezigheid van je kind. Daarnaast heeft je kind vrij tijdens de vooraf vastgestelde schoolvakanties, feestdagen en door de school vastgestelde vrije dagen.

Het is mogelijk om Ć©Ć©n keer per jaar vrijstelling te vragen voor een bepaalde periode. Deze periode mag niet langer zijn dan tien schooldagen en mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. Je kunt een verlofaanvraag indienen bij de directeur van de school van je kind. Een aanvraag moet minimaal twee maanden van tevoren bekend zijn. Voor een verlofaanvraag moet je een gegronde reden hebben. Anders zal een aanvraag niet worden goedgekeurd.

Verlofaanvraag voor vakantie is alleen mogelijk als Ć©Ć©n van jullie vanwege jullie beroep niet binnen de schoolvakanties vrij kan krijgen. Als dit het geval is, heb je hiervoor een werkgeversverklaring nodig. Aan de hand van deze verklaring wordt bekeken of je aanvraag wordt goedgekeurd. Als je het niet eens bent met een genomen beslissing, dan moet je een officieel bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding of de gemeente.

Lees ook: Wat leert je kind in groep 3?

Beeld: iStock.com/Inna Reznik

Alles over de groei en ontwikkeling van jouw kind

Groeikalender