Arbeidsvoorwaarden bij deeltijd werk

Arbeidsvoorwaarden bij deeltijd werk

Loon, vakantiedagen, bijzonder verlof, overwerktoeslag, recht op ouderschapsverlof, pensioen, het zijn allemaal belangrijke arbeidsvoowaarden. Hoe zit het met je arbeidsvoorwaarden als je in deeltijd werkt?

Loon

Iemand die fulltime werkt verdient meer dan haar collega’s die in deeltijd werken. Dat is logisch. Maar per uur moeten fulltimers en deeltijders die hetzelfde werk doen bruto even veel verdienen. Gelijke behandeling van fulltimers en deeltijders is wettelijk geregeld. Ook vakantiegeld, onregelmatigheids- en andere toeslagen zijn voor alle werknemers gelijk.

Vakantiedagen

Je hebt in verhouding evenveel recht op vakantiedagen als een voltijdwerker. Als collega’s, die hele dagen werken, recht hebben op 20 vakantiedagen en jij werkt halve dagen, dan heb je recht op 20 halve vakantiedagen. Als in de CAO is bepaald dat het aantal vakantiedagen per jaar vijf keer de arbeidsduur per week bedraagt, dan geldt dat in dezelfde verhouding ook voor degenen die in deeltijd werken. Soms is een berekening in uren nodig om het exacte vakantierecht te bepalen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je niet elke week werkt, of op verschillende dagen een verschillend aantal uren werkt. Voor het opnemen van vakantiedagen horen voor alle werknemers in het bedrijf dezelfde regels te gelden.

Proeftijd

Jij en je werkgever kunnen met elkaar een proeftijd afspreken. je werkgever moet dan schriftelijk vastleggen hoe lang uw proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden. Is er na je eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst? Dan mag in principe geen proeftijd worden afgesproken in het nieuwe opvolgende arbeidscontract. Daarop is 1 uitzondering. Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.

Bijzonder verlof

Als deeltijdwerker heb je recht op bijzonder verlof wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een begrafenis, verhuizing of ernstige ziekte van een familielid. Daarover zijn regels opgenomen in de wet, CAO’s en vergelijkbare regelingen. Je arbeidsduur heeft daar geen invloed op. Iedere werknemer kan dus aanspraak maken op dezelfde mogelijkheden voor zulk verlof. Van deze regel kan eventueel worden afgeweken als het om een gebeurtenis gaat die je als deeltijdwerker zou kunnen plannen op een dag waarop je niet werkt. Bij bijzondere feestdagen hebben alle werknemers vrij op de dag zelf. Als je volgens het rooster die dag toch niet zou werken, kun je daarvoor geen compensatie op een andere dag eisen.

Overwerk

Als je in deeltijd werkt en je werkgever vraagt je om buiten de afgesproken arbeidstijden te werken, dan is dat in principe overwerk. Over overwerk staan meestal afspraken in de CAO. Soms worden de extra uren uitbetaald (eventueel met een overwerktoeslag er bovenop), soms worden ze gecompenseerd met extra vrije tijd.

Ouderschapsverlof

Iedere werknemer die langer dan een jaar in dienst is bij dezelfde werkgever, kan onbetaald verlof opnemen voor het verzorgen van een kind tot de leeftijd van acht jaar. Dat betekent dat je ook met een deeltijdbaan in aanmerking komt voor ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof duurt maximaal zes maanden en beide ouders of verzorgers kunnen er gelijktijdig of na elkaar gebruik van maken. Als je een volledige baan hebt, kun je in die periode je arbeidsduur terugbrengen tot twintig uur per week. In een deeltijdbaan kun je je arbeidsduur in eenzelfde verhouding terugbrengen.

Sociale zekerheid en pensioen

Als werknemer ben je verzekerd voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor betaal je premies. Het maakt niet uit of je fulltime werkt of in deeltijd. Als je meer wilt weten over sociale zekerheid kun je terecht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl.

Ook kun je als deeltijder deelnemen aan de pensioenregeling die geldt voor het bedrijf of de bedrijfstak waar je werkt. Pensioen bouw je pas op vanaf een bepaald deel van je inkomen, de franchise genaamd. Deze franchise wordt aangepast aan het aantal uren dat je werkt. Als je voor 50% werkt, wordt de franchise ook gehalveerd. Zo kan vrijwel elke werknemer een pensioen voor later opbouwen. Als je vragen hebt over je pensioen kun je bij je werkgever terecht of bij de pensioenregeling waaraan je deelneemt.

Lees ook: alles wat je wilt weten over deeltijdwerk.